Wynajem autokarów i busów

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Dobra Szkoła Lok Sp. z o.o.

Informacje i płatności

 1. Szkoła jazdy Dobra Szkoła Lok Sp. z o.o. zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu prawa jazdy i oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia kat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D. Posiada instruktorów z uprawnieniami, infrastrukturę, plac manewrowy i pojazdy odpowiednie do przeprowadzenia ww. szkoleń.
 2. Podstawowa cena kursu obejmuje materiały do nauki teorii (oprócz kat. BE, CE):
  • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych - AM
  • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych - A1, A2, A
  • 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych - B1, B, C
  • 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych - BE
  • 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych - CE
  • 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych - D dla posiadaczy kat. B
  • 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych - D dla posiadaczy kat. C
 3. W cenie każdego kursu jest wliczony egzamin wewnętrzny.
 4. Płatności za kurs dokonywać można ratach, wg. zasady:
  • Pierwszą część przed przystąpieniem do szkolenia, nie mniej niż 500 zł,
  • Przed rozpoczęciem jazd, należy opłacić połowę ceny kursu,
  • Pełną kwotę należy uiścić nie później niż po wykorzystaniu połowy jazd.
 5. Płatności można dokonać w biurze OSK (gotówką, kartą, blikiem) lub na konto Pekao SA 64 1240 1369 1111 0010 3351 1037.
 6. Szkoła informuje, że otrzymanie wpłaty/przelewu na konto równoznaczne jest z potwierdzeniem regulaminu.

Obowiązki kursanta

 1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia we wszystkich godzinach zajęć praktycznych określonych w ustawie oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
 2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 3. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor prowadzący szkolenie ma prawo sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji. W przypadku potwierdzenia stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu Kursant zostanie automatycznie skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 4. W przypadku umyślnego stworzenia przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź też mienia ośrodka, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
 5. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
 6. Bez zgody instruktora zabrania się Osobom szkolonym wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

Zajęcia praktyczne

 1. Zajęcia praktyczne realizowane są w blokach 1, 2, 3 lub 4 godzinnych ( w zależności od kategorii).
 2. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od poniedziałku do piątku (w weekendy za obustronną zgodą i wolą kursanta i instruktora).
 3. Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut, nawet bez wcześniejszej informacji ze strony kursanta, że się spóźni. Po tym czasie instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania.

Odwoływanie jazd i egzaminów

 1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.
 2. Zajęcia praktyczne należy odwołać wysyłając informację instruktorowi prowadzącemu (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie).
 3. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. W takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin, na którą się nie zjawił.

Zwrot kosztów

 1. Wniesiona opłata za kurs zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Osoba Szkolona brała udział w zajęciach praktycznych (szkolenie teoretyczne w momencie przerwania szkolenia traktowane jest jako szkolenie nieodpłatne) po odliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł.
 2. Zwrot kwoty, może być dokonany wyłącznie po okazaniu przez Osobę Szkoloną oryginału dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty za szkolenie bądź oryginałów dowodów wpłat potwierdzających uiszczenie rat.
 3. OSK nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia.

Regulamin jazd doszkalających

 1. Jazdy doszkalające realizowane są w blokach min blokach 1, 2, 3 lub 4 godzinnych ( w zależności od kategorii).
 2. Jazdy doszkalające realizowane mogą być od poniedziałku do piątku (w weekendy za obustronną zgodą i wolą osoby szkolonej i instruktora).
 3. Jazdy doszkalające zakupione w pakiecie (10h) opłacone powinny zostać jednorazowo.
 4. Płatność za jazdy doszkalające powinna zostać dokonana nie później niż dzień przed umówionym terminem jazd, w przeciwnym razie, termin jazd przepada.
 5. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiet.
 6. Odwołać jazdy doszkalające można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.
 7. Jazdy doszkalające należy odwołać wysyłając informację instruktorowi prowadzącemu (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie).
 8. Jazdy doszkalające odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające, wniesiona za nie opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Ośrodka Szkolenia Kierowców jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Ośrodka.

Podstawienie samochodu na egzamin państwowy kat. B

 1. Podstawienie samochodu na egzamin państwowy kosztuje 200 zł.
 2. Szkolisz się tym samochodem, którym chcesz zdać egzamin państwowy.
 3. Po ustaleniu terminu egzaminu praktycznego, należy zgłosić się do ośrodka po zgodę na udostępnienie samochodu na egzamin państwowy.
 4. Ośrodek nie wynajmuje samochodu na sam egzamin, przed egzaminem należy wykupić dodatkowe jazdy (o ilości jazd, które dana osoba musi wykupić, aby zdawać egzamin państwowy pojazdem z OSK decyduje instruktor – minimalnie 2h).
 5. Podstawienie samochodu obejmuje:
  • przygotowanie samochodu do egzaminu
  • dojazd do ośrodka egzaminowania na ustaloną godzinę
  • czas pracy instruktora, który samochód podstawia
  • W PRZYPADKU, GDY EGZAMIN SIĘ NIE ODBĘDZIE, A SAMOCHÓD ZOSTAŁ PODSTAWIONY – KURSANT WYRAŻAJĄCY CHĘĆ PONOWNEGO SKORZYSTANIA Z POJAZDU MUSI UIŚCIĆ ZA TO OPŁATĘ.

Szkolenie praktycznie kat. AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D odbywa się w Zabrzu przy ul. Kasprowicza obok nr 12, gdzie mieści się nasz plac manewrowy.

W sytuacji, gdy kursant przez 6 miesięcy od zapisania na kurs, nie rozpocznie lub przerwie Szkolenie, cena kursu może ulec zmianie.